Google đã loại bỏ thẻ Meta Keywords trong việc xếp hạng Ranking

Thẻ Meta Keywords đã chính thức bị loại bỏ trong kết quả tìm kiếm của google

Ngoài thẻ meta keywords ra thì các thẻ meta khác không hoàn toàn bị loại bỏ. Ví dụ như thẻ description, nó vẫn được sử dụng dưới dạng hiện thị tóm tắt hoặc "screen shot" trong trang tìm kiếm của google. Tuy thẻ description được hiện thị trong kết quả tìm kiếm nhưng không có nghĩa là nó được dùng để xếp hạng ranking theo như google cho biết.

Trong tương lai, google vẫn sẽ tiếp tục loại bỏ các thẻ meta và họ cho biết sẽ thay đổi chính sách này. Cho nên trong sắp tới nhiều kỹ thuật SEO áp dụng trước đây có thể hoàn toàn không cần thiết

Link tham khảo: https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html

Web hosting by Somee.com