Xử lý job bị treo trong oracle

nếu job trong Oracle không tự đông chạy. bạn có thể làm như sau
xử lý trong Oracle 10g
 
 exec dbms_space.auto_space_advisor_job_proc
 select job_name,state,enabled,last_start_date from dba_scheduler_jobs    
 execute dbms_scheduler.disable('AUTO_SPACE_ADVISOR_JOB')
 
 
oracle 9i set 
 
alter system set job_queue_process=0;
alter system set job_queue_process=10;
Web hosting by Somee.com