Cách vào Facebook cho mạng Viettel, VNPT, FPT

Cách vào facebook mới nhất tháng 24/02/2016

Để có thể vào facebook cho 3 nhà mạng trên các bạn hãy thêm vào file host trong window để có thể truy cập bình thường.

Đường dẫn C:/windows/system32/drivers/etc/hosts và thêm vào dãy IP sau

# facebook IP
10.218.0.36 latest.facebook.com
66.220.156.68 facebook.com
31.13.112.1 inyour.facebook.com
173.252.74.2 beta.facebook.com
173.252.81.7 static.facebook.com
173.252.102.13 d.facebook.com
31.13.95.8 register.facebook.com
31.13.77.36 www.facebook.com
31.13.77.36 connect.facebook.com
31.13.77.12 bigzipfiles.facebook.com
31.13.95.8 blog.facebook.com
31.13.95.46 web.facebook.com
31.13.77.6 upload.facebook.com
31.13.77.6 touch.facebook.com
31.13.77.6 developers.facebook.com
31.13.77.6 pixel.facebook.com
31.13.77.6 apps.facebook.com
31.13.77.6 m.facebook.com
31.13.77.6 login.facebook.com
31.13.77.6 secure.facebook.com
31.13.77.6 graph.facebook.com
31.13.77.6 error.facebook.com
31.13.77.6 vi-vn.facebook.com
31.13.77.6 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.6 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.6 l.facebook.com
31.13.77.6 es-la.facebook.com
31.13.77.6 business.facebook.com
31.13.77.6 star.facebook.com
#end facebook
 
# start bbc.com
212.58.246.79 bbc.com
212.58.246.78 bbc.com
212.58.244.22 bbc.com
212.58.244.23 bbc.com
23.198.134.147 store.bbc.com
212.58.244.114 ssl.bbc.com
212.58.244.115 ssl.bbc.com
23.51.41.195 shop.bbc.com
#end bbc.com
 
Trong trường hợp không thể lưu file Host được vì chưa cấp quyền thì các bạn nhấn chuột phải vào file host sau đó chọn Properties tìm đến tab Security
 
 
Chọn vào Users rồi sau đó nhấn nút Edit. Sau đó chọn tất cả các ô trong côt Allow và nhấn Apply
 
  
 
Sau đó có thể lưu lại file bình thường, hướng dẫn này được thực hiện trên window7, các phiên bản khác tương tự. Chúc các bạn thành công!
 
Khổng Giang Đông
Web hosting by Somee.com