Oracle

Xử lý job bị treo trong oracle

Xử lý job bị treo trong oracle

nếu job trong Oracle không tự đông chạy. bạn có thể làm như sau

Thay đổi ngôn ngữ trong ORACLE

Thay đổi ngôn ngữ trong ORACLE

Để thay đổi ngôn ngữ trong oracle . ban làm thao tác như dưới đây

Cách khắc phục lỗi không thể xóa user trong Oracle

Cách khắc phục lỗi không thể xóa user trong Oracle

khi bạn gặp lỗi không thẻ xóa user trong oracle . bạn chỉ cần làm thao tác như dưới đây..

Cách tao database Oracle bằng dòng lệnh

Cách tao database Oracle bằng dòng lệnh

Nếu không có công cụ dbca bạn có thể tạo database bằng dòng lệnh như sau

Web hosting by Somee.com